วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การเตรียมสารละลาย

การเตรียมสารละลาย หมายถึง การเตรียมสารละลายโดยนำตัวถูกละลายมาเติมตัวทำละลายให้ได้ปริมาตรและความเข้มข้นตามต้องการ และในการเตรียมต้องทราบ ความเข้มข้นและปริมาตรของสารละลาย

4.8.1 การเตรียมสารละลายจากสารละลายบริสุทธิ์

วิธีการเตรียมสาร

1. ช่างสารตัวอย่างตามปริมาณที่กำหนดไว้

2. ละลายสารในบีกเกอร์

3. เทสารลงในขวดวัดปริมาตร

1. ล้างบีกเกอร์ด้วยน้ำกลั้นแล้วเทใขวดวัดปริมาตร

2. เขย่าขวดวัดปริมาตรเพื่อให้สารละลายผสมกัน

3. ตั้งขวกปริมาตรเพื่อให้อุณหภูมิของสารละลยลดลง

4. เติมน้ำกลั่นที่ละน้อยจนถึงขีดบอกปริมาตร

5. ส่วนโค้งต่ำสุดของสารละลายอยู่ตรงขีดบอกปรมาตร

6. กลับขวดขึ้นลงให้สารละลายผสมกัน

7. ถ่ายสารละลายที่เตรียมเก็บไว้ในภาชะเก็บสารปิดจุกปิดฉลาดโดยระบุชื่อสาร สูตรเคมี ความเข้มข้น เละวันที่เตรียมสารแล้วล้างขวดวัดปริมาตรและจุกคว่ำให้แห้ง ปิดจุกขวดนำไปเก็บในตู้เก็บอุปกรณ์

หลักการ

1. คำนวณหาปริมาณ ( จำนวนโมล ) ของตัวละลายในสารละลายที่ต้องการเตรียม โดยใช้สูตร

mol1 =

2. คำนวณหาปริมาตรของสารละลายที่เข้มข้น ที่มีจำนวนโมลเท่ากับจำนวนโมลที่คำนวณได้จากข้อ 1 โดยใช้สูตร M1V1 = M2V2

3. ทำสารละลายให้เจือจาง โดยใช้ปิเปตต์ดูดสารละลายเข้มข้นมีปริมาตรเท่ากับปริมาตรที่คำนวณได้ จากข้อ 2

4. เก็บสารละลาย ปิดฉลากให้ชัดเจน

ตัวอย่าง จงเตรียมสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.2 mol / dm3 จำนวน 40 cm3

วิธีทำ สารละลาย NaOH 0.2 mol / dm3 หมายถึง

ในสารละลาย 1 dm3 หรือ 1000 Cm3 มีเนื้อNaOH ละลายอยู่ 0.2 mol หรือ = 0.2 X 40 = 8

ตัวอย่าง จงเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 6 mol/dm3 จำ นวน 60 cm3

วิธีทำ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 6 mol/dm3 หมายความว่า

ในสารละลาย 1,000 cm3 มีเนื้อสาร NaOH อยู่ = 6 mol

ถ้า สารละลาย 60 cm3 มีเนื้อสาร NaOH อยู่ = 6 × 60 mol = 0.36 mol

1,000

หรือ = 0.36 × 40 กรัม = 14.4 กรัม

(ตัวเลข 40 มาจากนํ้าหนักโมเลกุลของ NaOH คือ Na = 23, O = 16, H = 1 รวม 40)

นั่นคือ ชั่ง NaOH มา 14.4 กรัม ละลายในนํ้ากลั่นให้ได้ปริมาตร 60 cm3 จะได้สารละลาย

ตามต้องการ

ตัวอย่าง จงเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 5% โดยนํ้าหนัก จำ นวน 80 cm3

วิธีทำ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 5% โดยนํ้าหนัก หมายความว่า

สารละลาย 100 cm3 มีเนื้อสาร NaOH อยู่ = 5 กรัม

ถ้า สารละลาย 80 cm3 จะมีเนื้อสารอยู่ = 5 × 80 = 4 กรัม

100

นั่นคือ ชั่ง NaOH มา 4 กรัม (ชั่งในบีกเกอร์หรือกระจกนาฬิกา อย่าชั่งบนกระดา€เพราะ

เป็นสารที่ดูดความชื้น จะทำ ให้กระดาษเปียก) ละลายในนํ้ากลั่นให้ได้ปริมาตร 80 cm3 จะได้สาร

ละลายตามต้องการ

4.8.2 การเตรียมสารละลายจากสารละลายเข้มข้น

หลักการ

1. คำนาณหาปริมาตรของสารละลายเดิมที่ใช้

2. ทำสารละลายให้เจือจาง

3. เก็บการสารละลาย

การทำสารละลายเข้มข้นให้เจือจางลงจำนวนโมลตัวละลายก่อนและหลังการทำให้เจือจางจะมีค่าเท่าเดิม ดังนั้น C1V1 = C2V2

C1 - ความเข้มข้นสารละลายก่อนเจือจาง (mol/dm3)

C2 - ความเข้มข้นสารละลายหลังเจือจาง (mol/dm3)

V1 - ปริมาตรสารละลายก่อนเจือจาง (dm3)

V2 - ปริมาตรสารละลายหลังเจือจาง (dm3)

ตัวอย่าง คำนวณหาปริมาตรสารละลายเดิมที่จะนำเตรียมสารละลายใหม่ต้องการเตรียมสารละลาย KI เข้มข้น 0.1 mol/dm3 จำนวน 100 cm3 จากสารละลาย KI เข้มข้น 2.0 mol/dm3

วิธีทำ C1 = 2.0 mol/dm3 C2 = 0.1 mol/dm3

V1 = ? V2 = 100 cm3

C1V1 = C2V2

(2.0 mol/dm3) V1 = (0.1 mol/dm3) (100 cm3)

V1 = (0.1 mol/dm3) (100 cm3)

(2.0 mol/dm3)

V1 = 5 cm3

ตัวอย่าง จากสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 14.4 mol/dm3 จงเตรียมสารละลายกรด

ไฮโดรคลอริกเข้มข้น 6.0 mol/dm3 จำ นวน 60 cm3

วิธีทำ จากสูตร C1V1 = C2V2

เมื่อ C1 = ความเข้มข้นของสารละลายที่มีอยู่ (14.4 mol/dm3)

V1 = ปริมาตรของสารละลายที่มีอยู่ซึ่งต้องตวงมา (cm3)

C2 = ความเข้มข้นของสารละลายที่ต้องการ (6.0 mol/dm3)

V2 = ปริมาตรของสารละลายที่ต้องการ (60 cm3)

แทนค่าในสูตร 14.4 × V1 = 6.0 × 60

V1 = 6.0 × 60 = 25 cm3

14.4

นั่นคือให้ตวงสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 14.4 mol/dm3 25 cm3 แล้วเทลงในบีกเกอร์ที่มีนํ้ากลั่น 35 cm3 จะได้สารละลายตามต้องการ

ตัวอย่าง มีสารละลายกรดแอซีติกเข้มข้น 99% โดยนํ้าหนัก จงเตรียมสารละลายกรดแอซีติก

เข้มข้น 5% โดยนํ้าหนัก จำ นวน 66 cm3

วิธีทำ จากสูตร C1V1 = C2V2

เมื่อ C1 = ความเข้มข้นของสารละลายที่มีอยู่ (99% โดยนํ้าหนัก)

V1 = ปริมาตรของสารละลายที่มีอยู่ซึ่งต้องตวงมา (cm3)

C2 = ความเข้มข้นของสารละลายที่ต้องการ (5% โดยนํ้าหนัก)

V2 = ปริมาตรของสารละลายที่ต้องการ (66 cm3)

แทนค่าในสูตร 99 × V1 = 5 × 80

V1 = 5 × 66 = 3.33 cm3

99

นั่นคือให้ตวงสารละลายกรดมา 3.33 cm3 แล้วเทลงในบีกเกอร์ที่มีนํ้ากลั่น 62.77 cm3 ใช้

แท่งแก้วคนสารให้เข้ากัน จะได้สารละลายกรดเข้มข้น 5% โดยนํ้าหนัก ตามต้องการ

11 ความคิดเห็น:

 1. ละเอียดดีครับ

  ตอบลบ
 2. พิมพ์ผิดเยอะนะคะ- -

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณสำหรับข้อมูลคะ ดีมากๆเลย

  ตอบลบ
 4. เป็นอีกหนึ่งบทความที่ดีมากครับ ชอบครับ

  ตอบลบ
 5. แวะมาอ่าน ได้ทบทวน ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 6. ทบทวนครับดีมากๆ สว่างกระจ่าง เต็ม10

  ตอบลบ
 7. ทบทวนดีคับเตรียมสอบพรุ่งนี้

  ตอบลบ
 8. ดีมากค่ะ
  👍👍👍👍

  ตอบลบ
 9. ดีมากค่ะ
  👍👍👍👍

  ตอบลบ